cách lấy mẫu tôm

Nhằm giúp người mới nuôi tôm xác định size cở tôm một cách chính xác và công bằng, cnsv.vn xin giới thiệu một số nhà máy chế biến khi thu mua nguyên liệu sử dụng cách thức sau để người nuôi tham khảo (không có tính bắt buộc áp dụng), thực tế tùy theo thỏa thuận giữa bên mua, bên bán để áp dụng.HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU TÔ

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU TÔM

TT

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH

Tôm thẻ nguyên liệu

Tôm sú nguyên liệu

1

Số lượng mẫu lấy (số rổ, sọt, …)
- Từ 200 – 500 kg: mỗi bên lấy

01 rỗ (sọt)

02 rỗ (sọt)


- Từ 500 - 2.000 kg: mỗi bên lấy

02 rỗ (sọt)

03 rỗ (sọt)


- Từ 2.000 kg trở lên: mỗi bên lấy

03 rỗ (sọt)

04 rỗ (sọt)

2

Trọng lượng mẫu lấy (kg)
- Dưới 40 con/kg

Ít nhất 20 kg


- Từ 41 đến 80 con/kg

Ít nhất 15 kg


- Từ 81 đến 100 con/kg

Ít nhất 10 kg


- Từ 100 con/kg trở lên

Ít nhất 5 kg

3

Thời gian để ráo nước

Từ 15 đến 20 phút (do thỏa thuận)

4

Cách quy ra size, cở

Tổng số con/tổng trọng lượng mẫu


Ví dụ: một ao tôm theo ước lượng thu hoạch được 1.000kg (02 lô), size cở 35 con/kg, theo hướng dẫn trên, cách lấy mẫu như sau:

- Bên bán lấy 02 rỗ, mỗi rỗ ít nhất 5kg, lấy vào hai thời điểm khác nhau.

- Bên mua lấy 02 rỗ, mỗi rỗ ít nhất 5kg, lấy vào hai thời điểm khác nhau.

Giả sử:

- Tổng trọng lượng 2 bên lấy mẫu cân được là 22kg,

- Tổng số con của 2 bên đếm được là 792 con.

Như vậy size, cở tôm là: 792 / 22 = 36 con/kg. 


HƯỚNG DẪN TÍNH HỆ SỐ ĐỒNG ĐỀU


1.   Lấy mẫu: Lựa trong tổng số lượng mẫu Thành viên lấy trước khi đăng bán khoảng 10% số con lớn nhất và 10% số con nhỏ nhất đem cân

2.   Cách tính: lấy trọng lượng của số con lớn : (chia) cho trọng lượng của số con nhỏ.

Ví dụ: tổng số con lấy mẫu là 500con.

- Bắt 10% số con lớn nhất: 500X10% = 50 con đem cân được 600gam.

- Bắt 10% số con nhỏ nhất: 500X10% = 50 con đem cân được 500gam.

- Hệ số đồng đều = 600 : 500 = 1,20.

 

Mục đích xác định hệ số đồng đều để người mua biết được mức độ đồng đều của lô tôm, hệ số càng thấp (gần 1) thì tôm có thể được mua giá cao hơn tôm có hệ số này cao