nhiệm vụ - mục đích - trách nhiệm - giá trị cốt lõi

 

 • Trở thành trung tâm giao dịch nông sản hàng hóa thành công nhất tại Việt Nam.
 • Theo đuổi sự hoàn thiện và đổi mới một cách có kỹ luật.

 • Hướng tới sự hoàn hảo một cách khoa học.
 • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và chia sẻ thành công của công ty cho nhân viên.

 • Tạo lợi nhuận ổn định, hợp lý cho cổ đông và nhà đầu tư.

 • Đóng góp cho sự phát triển ngành nông nghiệp và kinh tế - xã hội.
 •  

 •  Lấy nền tảng niềm tin để kết nối khách hàng.

 •  Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động cho khách hàng bằng hệ thống dịch vụ đa dạng và hiện đại.

 •  Toàn vẹn và cùng có lợi trong hợp tác với các đối tác.

 •  Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ hoàn hảo.