HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LỆNH MUA BÁN - DỊCH VỤ

QUẢN LÝ LỆNH MUA BÁN

THÊM MỚI LỆNH

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Quản lý' trên thanh menu và chọn 'Lệnh đặt mua - bán'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý lệnh đặt mua - bán, quý thành viên chọn nút ở góc bên phải màn hình để thêm lệnh đặt mua - bán mới

Tiếp theo ở mục 'Chọn hàng hóa' quý khách hàng chọn hàng hóa muốn đặt lệnh từ danh sách hàng hóa, hệ thống sẽ tự động load thông tin của hàng hóa

Thông tin lệnh

Tiếp theo quý thành viên thêm thông tin cho lệnh .

Quý thành viên chọn lệnh đặt bán hoặc lệnh đặt mua, hệ thống sẽ tự động load những thông tin tương ứng

Lệnh đặt bán .

Lệnh đặt mua .

Sau đó quý thành viên thêm đầy đủ các thông tin được liệt kê, hệ thống sẽ tự động tính các giá trị và hiển thị.

Đối với lệnh đặt bán quý thành viên có thể chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại ao hay thanh toán qua sàn CNSV

Hình ảnh hàng hóa

Tiếp theo quý thành viên tải lên hình ảnh cho hàng hóa đặt lệnh.

- Đầu tiên quý thành viên chọn mục 'chọn tệp'.

- Tiếp theo quý thành viên chọn mục hình ảnh cẩn tải lên và chọn 'Open'.

- Sau đó quý thành viên chọn nút bên trái hình ảnh để thêm ảnh cho lệnh.

- Hình ảnh sẽ được tải vào danh sách ảnh của lệnh quý thành viên có thể chọn ảnh nào làm mặc định của lệnh, tương tự cũng có thể tải về ảnh và xóa ảnh khỏi danh sách.

Sau khi đã thêm đầy đủ thông tin cho lệnh quý thành viên chọn nút để lưu lại lệnh đồng thời gởi lệnh cho quản trị duyệt hoặc chọn nút để lưu lệnh vào trạng thái dự thảo.

CẬP NHẬT LỆNH ĐẶT MUA BÁN

Đối với những lệnh chưa được đặt hàng quý thành viên có thể cập nhật lại thông tin lệnh và gởi duyệt lại từ đầu (Lưu ý: đối với những lệnh đã duyệt và đã bị trừ phí sau khi chỉnh sửa nếu được duyệt sẽ trừ lại phí)

Từ trang danh sách quý thành viên chọn nút tương ứng với lệnh cần cập nhật thông tin.

Việc cập nhật thông tin cho lệnh cũng tương tự như thêm mới 1 lệnh mua - bán, quý thành viên chỉnh sửa những thông tin cần cập nhật sau đó chọn nút hoặc để cập nhật thông tin cho lệnh


XÓA LỆNH ĐẶT MUA - BÁN

Lưu ý: quý thành viên không thể xóa lệnh đặt mua - bán đã được duyệt hoặc đã được đặt hàng

Trên trang danh sách quý thành viên chọn nút để xóa lệnh đặt mua - bán tương ứng

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo

Quý thành viên chọn 'OK' để xóa hoặc 'Hủy' để hoàn tácQUẢN LÝ LỆNH ĐẶT DỊCH VỤ

THÊM MỚI LỆNH ĐẶT DỊCH VỤ

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Quản lý' trên thanh menu và chọn 'Lệnh đặt dịch vụ'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý lệnh đặt dịch vụ, quý thành viên chọn nút ở góc bên phải màn hình để thêm lệnh đặt dịch vụ mới

Tiếp theo ở mục 'Chọn dịch vụ' quý khách hàng chọn dịch muốn đăng thuê từ danh sách dịch vụ, hệ thống sẽ tự động load thông tin của dịch vụ

Thông tin lệnh

Tiếp theo quý thành viên thêm thông tin cho lệnh thuê dịch vụ.

Sau đó quý thành viên thêm đầy đủ các thông tin được liệt kê, hệ thống sẽ tự động tính các giá trị và hiển thị.

Sau khi đã thêm đầy đủ thông tin cho lệnh quý thành viên chọn nút để lưu lại lệnh đồng thời gởi lệnh cho quản trị duyệt hoặc chọn nút để lưu lệnh vào trạng thái dự thảo.

CẬP NHẬT LỆNH ĐẶT DỊCH VỤ

Đối với những lệnh chưa được đặt hàng quý thành viên có thể cập nhật lại thông tin lệnh và gởi duyệt lại từ đầu (Lưu ý: đối với những lệnh đã duyệt và đã bị trừ phí sau khi chỉnh sửa nếu được duyệt sẽ trừ lại phí)

Từ trang danh sách quý thành viên chọn nút tương ứng với lệnh đặt dịch vụ cần cập nhật thông tin.

Tiếp theo quý thành viên thêm những thông tin cập nhật cho lệnh đặt dịch vụ tương tự như phần 'Thêm mới lệnh đặt dịch vụ'

Sau khi thêm đầy đủ thông tin quý thành viên chọn nút hoặc để cập nhật thông tin cho lệnh đặt dịch vụ

XÓA LỆNH ĐẶT DỊCH VỤ

Lưu ý: quý thành viên không thể xóa lệnh đặt dịch vụ đã được duyệt hoặc đã được đặt hàng

Trên trang danh sách quý thành viên chọn nút để xóa lệnh đặt mua - bán tương ứng

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo

Quý thành viên chọn 'OK' để xóa hoặc 'Hủy' để hoàn tác