điều khoản và điều kiện sử dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHỢ NÔNG SẢN VIỆT

 

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh:

Điều khoản và điều kiện sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Việt áp dụng cho khách hàng để:

 1. Sử dụng các dịch vụ trên trang thương mại điện tử của Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Cửu Long (NIDTICO) và các dịch vụ mà NIDTICO hợp tác với đối tác thứ ba để cung cấp cho khách hàng, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài khoản khách hàng qua Internet hoặc các hình thức trực tuyến khác (sau đây gọi tắt là Dịch vụ).
 2. Khách hàng mua, bán hàng hóa; thuê dịch vụ, cung cấp dịch vụ lẫn nhau thông qua sử dụng Dịch vụ của Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Việt.

Điều 2: Một số định nghĩa, giải thích từ ngữ

 1. NIDTICO là Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Cửu Long thực hiện cung cấp các sản phẩm dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của Bộ Công thương.
 2. cnsv.vn là Sàn giao dịch thương mại điện tử CHỢ NÔNG SẢN VIỆT thuộc sở hữu của NIDTICO, là một loại kênh giao dịch trực tuyến do NIDTICO cung cấp cho khách hàng thông qua kênh giao tiếp Internet nhằm thực hiện việc mua bán, thanh toán tiền hàng hóa, theo đó khách hàng có thể truy cập vào trang web www.cnsv.vn bằng thông tin đăng nhập để sử dụng các chức năng, sản phẩm, dịch vụ, do NIDTICO cung cấp qua kênh này trên Tài khoản Thành viên mà khách hàng được cấp.
 3. Chương trình giao dịch là phần mềm vận hành cnsv.vn.
 4. Khách hàng bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của NIDTICO đưa ra khi sử dụng các dịch vụ trên cnsv.vn.
 5. Thành viên là những khách hàng chấp nhận các điều khoản, điều kiện do NIDTICO đưa ra khi sử dụng dịch vụ trên cnsv.vn.
 6. Mã Thành viên: Mỗi Thành viên được cấp một Tài khoản Thành viên gọi là Mã Thành viên.
 7. Người dùng (user) là chính Thành viên hoặc người được Thành viên đăng ký cấp quyền/ủy quyền với NIDTICO để có thể trực tiếp sử dụng chương trình giao dịch.
 8. Tài khoản giao dịch là mã số do cnsv.vn cấp cho Thành viên để thanh toán phí, tiền hàng hóa, các nghĩa vụ khác trong quá trình thực hiện các giao dịch;
 9. Thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và bất kỳ yếu tố định danh hoặc nhận diện nào khác do NIDTICO quy định trong từng thời kỳ được dùng để người dùng (user) đăng nhập vào chương trình giao dịch; tên đăng nhập được cnsv.vn cung cấp cho từng Thành viên khi đăng ký sử dụng,  mật khẩu do khách hàng tự đặt.
 10. Thiết bị đầu cuối là những thiết bị do khách hàng sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn như máy tính, máy tính bảng, điện thoại, máy fax,… để gửi yêu cầu từ khách hàng và nhận các thông tin từ NIDTICO gửi tới thông qua hệ thống mạng viễn thông, mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
 11. Mã giao dịch (mã PIN) là mã số mật để người dùng sử dụng cho việc duyệt thực thi các lệnh giao dịch phát sinh của các dịch vụ cung cấp qua chương trình giao dịch. Mã PIN được khách hàng tự thiết lập (nếu có yêu cầu) để bảo đảm các lệnh giao dịch là do chính khách hàng thực hiện nhằm hạn chế tối đa các lệnh giả mạo.
 12. Giao dịch: là bât kỳ yêu cầu hay chỉ dẫn nào được đưa ra cho NIDTICO thông qua việc sử dụng thông tin đăng nhập của thành viên để sử dụng dịch vụ trên cnsv.vn.
 13. Giao dịch thành công:  Khi  bên  mua  nhận  được  sản  phẩm  của  bên  bán/bên cung cấp dịch vụ, xác nhận thanh toán và đánh giá mức độ hài lòng với sản phẩm/dịch vụ đó.

Điều 3: Thông tin của Thành viên.

 1. Thành viên phải cung cấp thông tin mà NIDTICO yêu cầu một cách hơp lệ theo Phiếu Dăng ký Thành viên để NIDTICO có thể cung cấp dịch vụ. Nếu Thành viên không cung cấp thông tin theo yêu cầu thì NIDTICO có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Thành viên. Thành viên phải đảm bảo các thông tin cung cấp cho NIDTICO là chính xác, đầy đủ và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.
 2. Thành viên công nhận và đồng ý để NIDTICO sử dụng, lưu trữ, chuyển giao và hoặc trao đổi thông tin Thành viên cho những cá nhân hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của NIDTICO trong từng thời kỳ hoặc làm số liệu thống kê chung phục vụ cho việc phân tích, đánh giá trên cnsv.vn.
 3. Thành viên đồng ý cho NIDTICO có thể chuyển giao bất kỳ chi tiết hoặc thông tin của Dịch vụ liên quan đến Thành viên từ thời điểm Thành viên bắt đầu sử dụng Dịch vụ cho đối tác thứ ba và hoặc đại diện NIDTICO xử lý dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho Thành viên với điều kiện tổ chức hoặc cá nhân đó phải đảm bảo trách nhiệm giữ bí mật thông tin được chuyển giao.
 4. Thành viên cam kết thông báo ngay cho NIDTICO bất kỳ sự thay đổi nào hoặc ngừng sử dụng liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động, người dùng, người được ủy quyền của mình khi đăng ký Thành viên, trừ khi nhận được thông báo của Thành viên về việc thay đổi các thông tin này, NIDTICO sẽ tiếp tục cung cấp Dịch vụ theo các thông tin số điện thoại địa chỉ thư điện tử mà Thành viên đã đăng ký.

Điều 4:  Quyền và trách nhiệm của Thành viên

1.  Quyền của Thành viên:

1.1. Được truy cập vào website cnsv.vn và sử dụng các Dịch vụ cung cấp qua kênh này theo gói dịch vụ Thành viên đã đăng ký.

1.2. Có quyền khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho NIDTICO trong vòng 3 ngày làm việc và hoặc gửi qua kênh khiếu nại trên cnsv.vn hoặc qua Bộ phận dịch vụ Khách hàng: 02913 752852 (hay bất kỳ số nào khác NIDTICO thông báo tùy từng thời điểm cho mục đích này) hoặc mục Liên hệ - Góp ý trên cnsv.vn hoặc bất kỳ điểm giao dịch của NIDTICO trong vòng 24 giờ kể từ khi quyền lợi của Thành viên bị vi phạm. Quá thời hạn nêu trên NIDTICO sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết. Trường hợp khiếu nại của các Thành viên không liên quan đến lỗi của NIDTICO, Thành viên phải chịu chi phí phát sinh từ việc xử lý khiếu nại theo quy định NIDTICO.

1.3. Yêu cầu NIDTICO cập nhật các thông tin đăng ký sử dụng, yêu cầu cấp lại mật khẩu, mã PIN theo thủ tục mà NIDTICO quy định, NIDTICO sẽ thay đổi tương ứng sau khi tiến hành kiểm tra xác nhận và chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin của Thành viên.

1.4. Thành viên  có thể tiến hành gửi  lệnh  rút  tiền  trên  Tài khoản giao dịch bất kể  lúc  nào.  Lệnh rút  tiền  sẽ  được  cnsv.vn kiểm  duyệt  và  thanh  toán  tối  đa  trong  vòng  48h  (bốn  mươi  tám giờ)  bằng  phương  thức chuyển  khoản  của  ngân  hàng.  Phí  chuyển  khoản  do  Thành viên chịu theo quy định tại Biểu phí dịch vụ của NIDTICO.

1.5. Yêu cầu NIDTICO cung cấp chứng thư bảo lãnh thanh toán đối với số tiền Thành viên gửi vào Tài khoản giao dịch mở tại cnsv.vn, phí bảo lãnh Thành viên chịu theo quy định của Ngân hàng.

1.6. Các quyền khác thay đổi theo điều kiện và điều khoản này và các quy định khác có liên quan pháp luật.

2.  Trách nhiệm của Thành viên

2.1. Mở tài khoản giao dịch tại cnsv.vn và tuân thủ các quy định về mở, sử dụng tài khoản của NIDTICO.

2.2. Đồng ý cho NIDTICO trích tài khoản giao dịch để thanh toán các giá trị Giao dịch, các loại phí liên quan đến Giao dịch, các loại phí liên quan đến tranh chấp, theo quy định của NIDTICO và pháp luật.

2.3. Chịu trách nhiệm đối với các thao tác thực hiện Giao dịch bằng Thông tin đăng nhập và mã PIN của các thành viên mà không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác với bất kỳ lý do gì trừ khi thỏa mãn các điều kiện tại khoản 1, Điều 11 dưới đây và phụ thuộc vào sự xem xét, chấp thuận của NIDTICO.

2.4. Hoàn trả cho NIDTICO những khoản thanh toán thừa, thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản giao dịch, những khoản tiền ghi nhầm, thừa (nếu có).

2.5. Trách nhiệm bảo mật của Thành viên:

2.5.1. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, mã PIN và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm phòng việc sử dụng trái phép các thông tin này. Thành viên cam kết không bao giờ viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý thông tin đăng nhập, mã PIN cho bất kỳ ai, tại bất cứ nơi nào và bất kỳ thời điểm nào. Thành viên phải có nghĩa vụ và NIDTICO khuyến cáo Thành viên không chọn mật khẩu và số định danh là số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, không lưu tên đăng nhập tại tất cả phần mềm nào có khả năng lưu lại tự động, như: tính năng “nhớ mật khẩu” hoặc tính năng tương tự trên trang web đang sử dụng.

2.5.2. Thành viên không khai báo bất cứ chi tiết nào của các yếu tố định danh bao gồm nhưng không giới hạn tên đăng nhập, mật khẩu, mã PIN sử dụng Dịch vụ trên các ứng dụng, website không chính thống của NIDTICO.

2.5.3. Mỗi lần đăng nhập vào cnsv.vn, Thành viên không được rời khỏi thiết bị đầu cuối hoặc để người khác sử dụng máy tính đến khi Thành viên thoát ra khỏi đăng nhập. Thành viên có trách nhiệm thoát ra khỏi đăng nhập sau mỗi lần truy cập vào cnsv.vn.

2.5.4. Thành viên không truy cập Dịch vụ từ bất cứ thiết bị nào kết nối với hệ thống máy tính cục bộ (hay mạng LAN), nếu không đảm bảo rằng không ai khác có thể theo dõi hay sao chép việc truy cập của Thành viên.

2.5.5. Thành viên phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị đầu cuối và các thiết bị khác mà Thành viên sử dụng để kết nối với các Dịch vụ là không có và được bảo vệ chắc chắn khỏi virus và các phần mềm máy tính gây hại.

2.5.6. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hiện tượng truy cập trái phép vào cnsv.vn, hoặc nghi ngờ thông tin đăng nhập của mình không còn bảo mật, Thành viên cần thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho NIDTICO theo số điện thoại 02913752852 hoặc số điện thoại đường dây nóng khác của NIDTICO tại từng thời điểm để NIDTICO nhanh chóng hỗ trợ xử lý ngay cho Thành viên hoặc vào mục thông tin Thành viên trên cnsv.vn để thay đổi mật khẩu. Các thông báo khẩn này cần được Thành viên xác nhận lại bằng văn bản gửi cho NIDTICO.

2.6. Theo dõi và kiểm soát giao dịch: Khi  nhận  được  tin  nhắn  hoặc  email  của  cnsv.vn  thông  báo về giao dịch phát sinh, Thành viên có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các bước, công việc theo quy trình mua bán được hướng dẫn trên cnsv.vn; NIDTICO sẽ không chịu trách nhiệm về quyền lợi cũng như tranh chấp nếu Thành viên cố tình không thực hiện theo quy đinh này của NIDTICO.

2.7. Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến dịch vụ theo biểu phí do NIDTICO quy định trong từng thời kỳ.

2.8. Thành viên không được hưởng lãi suất từ số tiền gửi vào Tài khoản giao dịch mở tại cnsv.vn.

2.9. Không sử dụng dịch vụ để thực hiện giao dịch khi Tài khoản giao dịch không còn đủ tiền.

2.10. Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của NIDTICO phù hợp với thỏa thuận, với NIDTICO và quy định của pháp luật.

2.11. Sử dụng dịch vụ và quản lý Tài khoản giao dịch đúng theo quy định  của NIDTICO.

2.12. Cam kết không thực hiện các giao dịch trái với luật pháp.

2.13. Các trách nhiệm khác theo quy định của NIDTICO và các quy định có liên quan của pháp luật.

2.14. Tôn  trọng  quyền  sở  hữu  trí  tuệ  của NIDTICO; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của NIDTICO tại bất kỳ đâu.

2.15. Hợp  tác  và  cung  cấp  thông  tin  theo  yêu  cầu  của  NIDTICO  trong  quá  trình  điều  tra các trường  hợp  nghi  ngờ  phạm pháp,  lừa  đảo  hoặc  vi  phạm các  quy  định  của  NIDTICO.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của NIDTICO.

1.  Quyền của NIDTICO

1.1.  Kiểm soát thông tin về sản phẩm, dịch vụ đăng trên cnsv.vn:

-     Không duyệt lệnh giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ ngoài danh  mục hàng hóa, dịch vụ tạo sẳn trên cnsv.vn.

-     Không duyệt đăng lệnh mua/bán sản phẩm hoặc thuê dịch vụ khi cung cấp hình ảnh không trung thực và mô tả thông tin sản phẩm/dịch vụ sơ sài, không đúng như tiêu chí mà cnsv.vn đưa ra làm cho người mua/người bán/người cung cấp dịch vụ dể hiểu nhầm và phát sinh tranh chấp.

-     Không duyệt lệnh đăng mua bán sản phẩm có hình ảnh từ ngữ mang tính dung tục ảnh hưởng thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam.

-     Từ chối thực hiện giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của NIDTICO và pháp luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của NIDTICO.

1.2.  NIDTICO không chịu trách nhiệm về các thông tin hàng hóa, dịch vụ mà Thành viên đăng trên cnsv.vn ngay cả trong trường hợp lệnh đã được duyệt.

1.3.  Được miễn trách nhiệm do không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Thành viên trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền thông tin bị trục trặc hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

1.4.  Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép khác thông tin về Thành viên và thông tin giao dịch theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.

1.5.  Được quyền khóa/tạm ngưng/từ chối/ chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Thành viên theo quy định trong bảng Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này và các Quy định khác được công bố trên cnsv,vn.

1.6.  Ghi giảm Tài khoản giao dịch giá trị tất cả các giao dịch, các khoản phí có liên quan đến giao dịch theo biểu phí được NIDTICO quy định trong từng thời kỳ, các giao dịch thừa, rút quá số dư các khoản, tiền ghi nhằm thừa vào Tài khoản giao dịch và các khoản phí đã trả thay cho Thành viên (nếu có).

1.7.  Phong tỏa và ghi giảm số tiền trên Tài khoản giao dịch để thu các khoản tiền đặc cọc, tiền mua hàng hóa, các loại phí phát sinh theo quy định NIDTICO và của cơ quan pháp luật.

1.8.  Ghi giảm số tiền trên tài khoản giao dịch do tranh chấp và các chi phí phát sinh khi tranh chấp được đưa ra trọng tài/Tòa án và các cơ quan này xử lý Thành viên thua kiện.

1.9.  NIDTICO không phải trả lãi suất cho số tiền Thành viên gửi vào Tài khoản giao dịch mở tại cnsv.vn.

1.10.  NIDTICO có thể thực hiện để thay đổi hoặc ấn định giới hạn giao dịch trong từng thời kỳ và sẽ công bố trên website hoặc trên chương trình giao dịch cnsv.vn của NIDTICO.

1.11.  cnsv.vn có thể sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vào bất cứ lúc nào theo thông báo hợp lý, kể cả tạm thời hay vĩnh viễn, mà không chịu trách nhiệm với Khách hàng ngoại trừ việc hoàn thành xử lý những giao dịch trước ngày dịch vụ bị chấm dứt.

1.12.  Các quyền khác theo quy định trong bản Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này và các quy định có liên quan pháp luật.

2.  Trách nhiệm của NIDTICO

2.1.  Tuân thủ các giao dịch về thương mại điện tử của Nhà Nước.

2.2.  Đảm bảo các quyền lợi của Thành viên theo quy định này và thỏa thuận tại các văn bản có liên quan.

2.3.  Cung cấp chứng thư bảo lãnh thanh toán đối với số tiền Thành viên gửi vào Tài khoản giao dịch mở tại cnsv.vn (nếu Thành viên có yêu).

2.4.  Bảo mật các thông tin liên quan đến Thành viên, Tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp cung cấp cho bên có liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp dịch vụ của chính Thành viên).

2.5.  Khóa quyền sử dụng của người dùng trong vòng 2 (hai) giờ đồng hồ kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thành viên về việc lộ thông tin đăng nhập của Thành viên.

2.6.  Giải quyết các yêu cầu tra soát và khiếu nại của Thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

2.7.  NIDTICO sẽ nổ lực để các thông tin cung cấp cho Thành viên qua dịch vụ là chính xác theo hệ thống máy tính ghi nhận. Tuy nhiên, do đặc thù của sản phẩm và hoàn cảnh vượt quá phạm vi kiểm soát của NIDTICO, NIDTICO không đảm bảo mọi thông tin là chính xác và không có gì sai sót.

2.8.  NIDTICO không có trách nhiệm với những thiệt hại do nguyên nhân vượt quá phạm vi  kiểm soát của NIDTICO dẫn đến việc không thể thực hiện được Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đức nghẽn mạng, mất điện.

2.9.  Các trách nhiệm khác theo quy định trong bảng Điều khoản và điều kiện này và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6:  Đăng thông tin về sản phẩm, dich vụ trên cnsv.vn.

        1. Trung thực trong mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

-  Thành viên phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình đăng bán hoặc cung cấp cho bên mua.

-  Nếu bên bán vi phạm nhiều lần cung cấp thông tin không chính xác, đăng bán sản phẩm mà không có hàng hoặc bên mua cố tình tìm cách không nhận hàng nhiều lần khiến đơn hàng hàng bị hủy, NIDTICO có quyền khóa Tài khoản Thành viên tạm thời đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm.

       2. Thành viên không giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ cấm kinh doanh, han chế kinh doanh mua bán theo quy định của pháp luật bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ sau:

-   Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

-   Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

-   Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.

-   Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

        3. Đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, Thành viên đảm bảo được cấp đầy đủ giấy phép, thủ tục kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ này.

        4. Thành viên không được lợi dụng các Dịch vụ của cnsv.vn để nhằm mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, phá hoại, đưa thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp; tạo những lệnh giao dịch ảo làm sai lệnh thông tin trên cnsv.vn.

        4. Không được sao chép, giả mạo cấu hình hoặc tạo ra website tương tự hoặc giả mạo website cnsv.vn gây hiểu nhầm cho khách hàng, phát tán virus gây hại hệ thống, cấu hình,… nhằm mục phá hoại.

Điều 7:  Giao nhận và Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

1.     Giao nhận hàng hóa/Cung cấp dịch vụ:

1.1.  Thành viên là bên bán/cung cấp dịch vụ phải chịu  trách  nhiệm  trước  người  mua  và  trước  pháp  luật  về  nội  dung,  tính chính  xác  và  trung  thực  của  thông  tin  về  hàng  hóa,  dịch  vụ;  số  lượng,  chất  lượng,  xuất xứ, thời hạn giao hàng và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cung ứng.

Ngay sau khi giao nhận hàng hóa/cung cấp dịch vụ, các bên có trách nhiệm gửi Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ về cnsv.vn để cập nhật số thực tế mua bán/cung cấp dịch vụ, nếu một và hoặc các bên không thực thiện điều này thì sau 24h kể từ khi hết thời hạn giao hàng NIDTICO sẽ thực hiện theo lệnh giao dịch của thành viên và Thành viên không được quyền khiếu nại nếu quyền lợi của Thành viên bị ảnh hưởng.

1.2.  Nếu Thành viên bán/cung cấp dịch vụ không giao hàng/cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng/cung cấp dịch vụ không đúng thông tin đã đăng trên cnsv.vn, phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền đặt cọc và các chi phí phát sinh từ vi phạm này cho Bên mua.

1.3.  Nếu Thành viên mua/thuê dịch vụ không liên hệ với bên bán/cung cấp dịch vụ; không nhận hàng hoặc cố tình tìm cách không nhận hàng/thuê dịch vụ không thuộc quy định tại điểm 1.4 Điều này, thì phải mất tiền đặt cọc và các chi phí phát sinh từ vi phạm này cho Bên bán.

1.4.  Việc Từ chối nhận hàng hóa, thuê dịch vụ (chấm dứt giao kết hợp đồng) khi đáp ứng được đầy đủ các quy định sau đây:

a)  Điều kiện, lý do từ chối nhận hàng, thuê dịch vụ:

-    Hàng hóa không đúng với mô tả trên lệnh mua, bán:

(i)  Quy cách, size cở hàng hóa nằm ngoài giới hạn theo mô tả.

(ii)  Màu sắc không đúng theo mô tả.

(iii) Số lượng hàng hóa nằm ngoài giới hạn theo mô tả.

(iv) Hàng hóa là cây trồng, vật nuôi bị nhiễm bệnh.

(v) Lỗi nhập thông tin của bên mời giao kết hợp đồng (Bên đặt lệnh).

(vi) Nguyên nhân khách quan: thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, … làm thiệt hại đến hàng hóa đăng mua/bán.

-     Bên thuê dịch vụ chứng minh được bên cung cấp dịch vụ không đáp ứng được các điều kiện yêu cầu thuê dịch vụ, có thể gây tổn thất đến quyền lợi  của mình.

b) Thời điểm thông báo từ chối nhận hàng:

Người mua hoặc thuê dịch vụ kiểm tra thực tế các thông tin do người bán công bố hoặc do người mua, người thuê dịch vụ yêu cầu trước thời điểm giao nhận theo thỏa thuận để quyết định nhận hay không nhận hàng hóa, dịch vụ.

c)  Thủ tục xác nhận từ chối giao nhận hàng hóa, thuê dịch vụ:

Nếu bên bán, bên mua đồng ý hàng hóa thực tế đáp ứng các điều kiện từ chối nhận hàng, thuê dịch vụ nêu tại tiết a) khoản này thì hai bên tiến hành thực hiện các thủ tục:

(i)  Lập Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ: nêu lý do không nhận hàng, có chữ ký xác nhận của các bên.

(ii)  Hình ảnh chụp lại chi tiết tình trạng hàng hóa lỗi (ảnh không qua chỉnh sửa, thể hiện được rõ nét tình trạng thực tế của hàng hóa).

(iii)  Thông tin mô tả chi tiết tình trạng lỗi của hàng hóa/dịch vụ trùng khớp với thực tế.

Các thủ tục này được chụp hình hoặc scan và gửi cho cnsv.vn bằng thư điện tử và hoặc bằng phương tiện khác thích hợp  trước khi hết thời hạn giao hàng theo Lệnh đăng mua mua bán trên cnsv.vn để làm cơ sở giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nếu Người bán, người mua hoặc bên cung cấp dịch vụ không phản hồi và xác nhận nguyên nhân từ chối nhận hàng thì cnsv.vn sẽ thực hiện theo lệnh giao dịch của thành viên và Thành viên không được quyền khiếu nại nếu quyền lợi của Thành viên bị ảnh hưởng.

cnsv.vn có quyền tiến hành xác minh tình trạng thực tế, bên hoặc các bên không cung cấp thông tin phải chịu chi phí xác minh giao nhận hàng hóa, dịch vụ theo quy định của cnsv.vn và bị đánh giá xấu uy tín của việc không tuân thủ quy định này.

d)  Trách nhiệm: Bên bán bị trừ điểm tín nhiệm để xử lý theo quy định của NIDTICO.

e)  Cách thức hoàn tiền: Người bán hoàn lại hoặc cnsv.vn giải tỏa tiền cọc (nếu có).

2.     Thanh toán:

       - Ngay sau khi cnsv.vn gửi thông báo Thông tin đơn hàng hoàn thành qua email, bên mua kiểm tra thông tin nếu đồng ý sẽ xác thực (qua email hoặc qua chương trình giao dịch) để cnsv.vn trích Tài khoản giao dịch của bên mua/bên thuê dịch vụ trả vào Tài khoản giao dịch của bên bán hoặc bên cung cấp dịch vụ mở trên cnsv.vn.

         Nếu sau 24 giờ, kể từ khi hai bên giao nhận thực tế, Người mua không lập Lệnh trả tiền mua hàng hoặc không xác nhận trên email thì cnsv.vn sẽ tự động trích Tài khoản giao dịch của bên mua/bên thuê dịch vụ để trả tiền cho bên bán/cung cấp dịch vụ, bên mua/bên thuê dịch vụ không được quyền khiếu nại.

         Trường hợp thực tế giao nhận số tiền hàng hóa khác với số tiền Lệnh đặt thì việc thanh toán của cnsv.vn thực hiện theo quy định sau:

        - Số tiền thực tế lớn hơn số tiền trên Lệnh đặt:  Bên mua trả trực tiếp cho bên bán số tiền chênh lệch lớn hơn (cnsv.vn chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho bên bán, bên cung cấp dịch vụ số tiền tối đa bằng giá trị đơn hàng theo Lệnh đặt).

        - Số tiền thực tế nhỏ hơn số tiền trên Lệnh đặt: Chợ nông sản Việt chỉ trả đúng bằng số tiền thực tế do hai bên xác nhận trên Giấy giao nhận hàng hóa kiêm xác nhận dịch vụ.

        - Nếu có xảy ra khiếu nại, thời hạn thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi khiếu nại được xử lý xong.

Điều 8:  Cung cấp dịch vụ của NIDTICO.

1.  NIDTICO không đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ qua cnsv.vn một cách liên tục và không bị gián đoạn, vì vậy Thành viên có thể sử dụng vào mọi thời điểm, Thành viên chấp nhận tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng, thực hiện một số hoặc tất cả các dịch vụ của cnsv.vn do bảo trì hệ thống,  hoặc bất kỳ lý do nào khác.

2.  Giao dịch chỉ được chấp nhận khi thực hiện qua cnsv.vn bằng thông tin đăng nhập và mã PIN của Thành viên và yêu cầu giao dịch đã được chuyển đến hệ thống xử lý của NIDTICO. NIDTICO không đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ qua phương tiện điện tử sẽ hoàn toàn không bị ngắt hoặc không gặp lỗi; các thông tin truyền tải bị mất; xuất hiện những virus gây hại cho hệ thống máy tính của Thành viên khi Thành viên truy cập vào cnsv.vn để thực hiện giao dịch.

3.  NIDTICO có thể chấm dứt hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước khi NIDTICO thấy là cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp:

a)  Thành viên vi phạm quy định của NIDTICO hoặc pháp luật về việc sử dụng Dich vụ và quản lý Tài khoản Thành viên.

b)  Theo quyết định của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc

c)  Các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro, hoặc

d)  Khi lợi ích của Thành viên/ NIDTICO/bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc gian lận, hoặc

e)  NIDTICO tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, hoặc khi phát hiện Thành viên vi phạm bất kỳ nội dung nào trong bản Điều khoản và điều kiện sử dụng này.

4.  Thành viên phải tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ.

5.  Giá trị các giao dịch và các khoản chi phí quy định tại Biểu phí dịch vụ của NIDTICO sẽ được ghi tăng/giảm trực tiếp vào Tài khoản giao dịch, NIDTICO được quyền từ chối cấp phép giao dịch nếu số tiền khả dụng không đủ để thanh toán hoặc trong trường hợp hết hạn mức giao dịch trong ngày của Thành viên hạn mức thanh toán cho một giao dịch (nếu có thỏa thuận).

6.  Thành viên đơn phương chịu trách nhiệm về việc lắp đặt, duy trì và vận hành thiết bị đầu cuối của Thành viên, về phần mềm kể cả phần mềm trình duyệt internet được sử dụng trong truy cập cnsv.vn và các dịch vụ qua kênh, thường xuyên cập nhật các chương trình duyệt virus trên máy tính, duy trì một tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ mạng để Thành viên có thể truy cập cnsv.vn. NIDTICO không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc của thiết bị đầu cuối của Thành viên sử dụng trong việc truy cập các dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu để có thể truy cập được kênh và dịch vụ.

Điều 9: Xử lý giao dịch của NIDTICO.

           1.  Với các yêu cầu giao dịch hợp lệ, NIDTICO được quyền hiểu là Thành viên đã ủy quyền cho NIDTICO thực hiện theo các yêu cầu giao dịch mà không cần bất cứ sự xác nhận bằng văn bản hay xác nhận nào khác từ Thành viên .

2.  Yêu cầu giao dịch hợp lệ đã được thực hiện thông qua việc sử dụng các yếu tố định danh của Thành viên  là không hủy ngang.

3.  NIDTICO được quyền từ chối yêu cầu của Thành viên hoặc chậm trả lời yêu cầu của Thành viên  trong trường hợp:

a)  Yêu cầu này nằm ngoài phạm vi cung cấp của Dịch vụ; hoặc

b)  Nằm ngoài hạn mức giao dịch đã  quy định của Dịch vụ; hoặc

c)  Số tiền yêu cầu giao dịch vượt quá số dư khả dụng trên tài khoản của Thành viên; hoặc

d)  NIDTICO phát hiện hay có nghi ngờ giao dịch của Thành viên có dấu hiệu gian lận; hoặc

e)  Yêu cầu giao dịch của Thành viên có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NIDTICO; hoặc

f)   NIDTICO thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4.   Thành viên được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại về các yêu cầu giao dịch đã được thực hiện và NIDTICO có nghĩa vụ xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại về các yêu cầu giao dịch của Thành viên do NIDTICO thực hiện trong thời hạn theo quy định tại khoản 1.2, Điều 4. Thời gian giải quyết khiếu nại của Thành viên trong 180 ngày kể từ ngày NIDTICO nhận được khiếu nại của Thành viên, NIDTICO sẽ hoàn trả cho Thành viên giá trị các giao dịch khiếu nại đúng.

Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, NIDTICO có trách nhiệm thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Thành viên về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, NIDTICO có trách nhiệm thỏa thuận với Thành viên về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

Điều 10: Thời gian xử lý giao dịch

1.  Thời gian xử lý một giao dich hợp lệ được tính từ thời điểm hệ thống cnsv.vn của NIDTICO ghi nhận được giao dịch đó. Các yêu cầu giao dịch được gửi từ phía Thành viên không có nghĩa là các giao dịch được NIDTICO ghi nhận và xử lý. NIDTICO chỉ tiến hành thực hiện các giao dịch của Thành viên theo quy định trong bản Điều khoản và điều kiện này sau khi NIDTICO đã kiểm tra, duyệt các lệnh giao dịch của Thành viên (nếu cần).

2. Thời gian làm việc và thời gian thực hiện các lệnh giao dịch qua kênh cnsv.vn:

2.1.  Thời gian làm việc: sáng từ 7h30 phút đến 11h30 phút, chiều từ 13h30 phút đến 15h30 phút, các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

2.2.  Thời gian xử lý giao dịch:

a)  Trường hợp lệnh giao dịch thuộc phạm vị xử lý trong nội bộ của NIDTICO, các lệnh giao dịch được NIDTICO thực hiện trong ngày làm việc của mình cụ thể như sau:

-   Lệnh giao dịch được cnsv.vn ghi nhận trong thời gian làm việc theo quy định hiện hành của NIDTICO: thực thi trong ngày làm việc.

-   Lệnh giao dịch được cnsv.vn ghi nhận ngoài thời gian làm việc theo quy định hiện hành của NIDTICO: thực thi chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp.

b)  Trường hợp lệnh giao dịch cần đến bên thứ ba để xử lý hoàn tất, các lệnh giao dịch được NIDTICO thực thi trong các ngày làm việc của mình và của bên thứ ba liên quan, cụ thể như sau:

-   Lệnh giao dịch NIDTICO nhận được trước 9h00 sáng, trước 15h00 chiều từ thứ 2 đến thứ 6: thực thi trong ngày làm việc.

-   Lệnh giao dịch NIDTICO nhận được sau thời gian trên: thực thi vào đầu ngày làm việc kế tiếp của NIDTICO và của bên thứ ba có liên quan.

c)  Trường hợp ngoại lệ: tùy theo tình hình thực tế ngay khi nhận được lệnh giao dịch của Thành viên, NIDTICO sẽ cố gắng thực thi ngay, thời điểm thực thi các lệnh giao dịch này có thể không tuân theo các quy định nêu trên.

Điều 11: Giao dịch không hủy ngang

1. Thành viên không thể hủy, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch đã thực hiện trên cnsv.vn bởi người dùng của Thành viên/chính Thành viên. Trường hợp Thành viên muốn yêu cầu hủy giao dịch của mình, NIDTICO chỉ xem xét với điều kiện:

a)  Yêu cầu hủy giao được gửi đến NIDTICO ngay lập tức ngay sau khi Thành viên thực hiện giao dịch và

b)  NIDTICO chưa ghi nhận và hoặc xử lý giao dịch trên hệ thống của mình theo yêu của Thành viên muốn hủy yêu cầu, và

c)  Hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của bên có liên quan cũng như lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

2.  Bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện sẽ được NIDTICO coi là có giá trị và không hủy ngang, các giao dịch thực hiện được xem và tại đây Thành viên cam kết, chấp thuận là giao dịch do Thành viên là bên duy nhất thực hiện. NIDTICO không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền nào cho bên thứ ba nào khác thực hiện giao dịch.

3.  Các người dùng của cùng một Thành viên được hiểu là một Thành viên duy nhất, Thành viên là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được thực hiện của tất cả các người dùng của Thành viên.

Điều 12: Trách nhiệm đối với tổn thất, thiệt hại do yêu cầu giao dịch gian lận.

            1. Đối với Thành viên:

1.1.  Thành viên cam kết chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất và chi phí do các giao dịch gian lận đã được thực hiện nếu Thành viên đã hành động thiếu cẩn trọng hoặc nếu Thành viên làm sai, làm không đúng, không đầy đủ bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào hoặc các yêu cầu thông báo được nêu tại Mục 2.5, Điều 4. 

1.2.  Thành viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất và chi phí trực tiếp phát sinh do các giao dịch gian lận đã được thực hiện, nếu Thành viên chứng minh cho NIDTICO về việc Thành viên đã:

-  Tuân thủ đầy đủ tất cả các nghĩa vụ bảo mật được nêu tại khoản 2.5, Điều 4; và

-  Thông báo tới NIDTICO về việc Mật khẩu và Mã bảo mật hoặc các yếu tố định danh khác của Thành viên đã bị hoặc có thể đã bị người khác biết theo Mục 2.5.7, Điều 4 trước khi các yêu cầu giao dịch gian lận được thực hiện. 

1.3.  Thành viên không phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất và chi phí phát sinh trực tiếp gây ra bởi: 

-  Hành động cố ý hay sự bất cẩn của cán bộ nhân viên của NIDTICO hay của đối tác thứ ba trong quá trình cung cấp Dịch vụ; hoặc

-  Các lỗi xuất hiện trên hệ thống Dịch vụ và các hệ thống khác có liên quan của NIDTICO, ngoại trừ các lỗi đã được khuyến cáo bằng thông báo của NIDTICO được đăng tải trên website chính thức của NIDTICO tại địa chỉ cnsv.vn. 

            2.  Đối với NIDTICO:

2.1.  NIDTICO chịu trách nhiệm liên đới trước Thành viên về việc đối tác thứ ba không tuân thủ nội dung đã cam kết trong hợp đồng hợp tác với NIDTICO để cung cấp Dịch vụ cho Thành viên, trừ trường hợp NIDTICO chứng minh được đã thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để yêu cầu đối tác thứ ba phải tuân thủ nội dung đã cam kết trong hợp đồng hợp tác với NIDTICO.

2.2.  NIDTICO không chịu trách nhiệm ngay cả khi NIDTICO đã được Thành viên thông báo đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Thành viên phải chịu phát sinh từ hoặc do:

-  Các yêu cầu giao dịch hợp lệ được đưa ra bởi một người khác không phải Thành viên ngoại trừ các trường hợp đã nêu tại khoản 1, Điều12; hoặc

-  Bất kì trường hợp nào thể hiện Thành viên đã không thực hiện đúng, đủ bất kì các nội dung đã quy định tại mục 2.5, Điều 4.

-  Bất kì sự không tương thích, không phù hợp nào giữa thiết bị của Thành viên và Dịch vụ; hoặc

-  Bất kì sự cố máy móc, lỗi hệ thống mạng truyền dẫn của các công ty cung cấp Dịch vụ viễn thông, tranh chấp hay các trường hợp khác nằm ngoài tầm kiểm soát của NIDTICO dẫn đến việc Dịch vụ hoàn toàn hay một phần không có khả năng cung cấp hoặc các yêu cầu đã không được thực hiện kịp thời hay không được thực hiện. 

-  Bất kì việc sử dụng sai Dịch vụ của Thành viên bởi chính Thành viên hay một người khác. 

-  Bất kỳ giao dịch gian lận nào đã được thực hiện thông qua Dịch vụ, ngoại trừ các trường hợp lỗi do NIDTICO đã nêu tại khoản 2, Điều này.

-  Bất kỳ lỗi, sai phạm, hành vi gian lận, giả mạo Dịch vụ của các cá nhân/tổ chức không có hợp tác trực tiếp với NIDTICO, có ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, chất lượng Dịch vụ của NIDTICO và/ hoặc gây ra tổn thất, thiệt hại cho Thành viên. 

            3. Trường hợp giao dịch gian lận nằm ngoài sự kiểm soát, không thuộc trách nhiệm của Thành viên và NIDTICO quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì sẽ giải quyết bằng thương lương.

Điều 13: Chứng từ trong giao dịch

1. Các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ qua kênh cnsv.vn giữa các Thành viên với nhau, giưa NIDTICO và Thành viên cũng như số liệu được ghi chép, xác nhận, lưu trữ bởi NIDTICO sẽ là bằng chứng về việc giao dịch của các bên, các bằng chứng này có đầy đủ tính pháp lý của một hợp đồng đã được NIDTICO và Thành viên thực hiện thỏa thuận và xác nhận.

2. Đối với Thành viên Cá nhân: hóa đơn cho các giao dịch thu phí phát sinh giữa NIDTICO và Thành viên, chậm nhất vào ngày cuối tháng phát sinh giao dịch thu phí, Thành viên đến địa điểm giao dịch của NIDTICO nhận hóa đơn nếu có nhu cầu, sau thời điểm này, NIDTICO sẽ không phát hành hóa đơn cho Thành viên mà chỉ tổng hợp chung theo hóa đơn toàn NIDTICO.

3. Đối với Thành viên doanh nghiệp, hóa đơn cho các giao dịch thu phí phát sinh giữa NIDTICO và Thành viên, kể từ ngày liền kề sau ngày phát sinh giao dịch thu phí, Thành viên đến điểm giao dịch của NIDTICO để nhận khi có nhu cầu hoặc bằng phương thức khác theo quyết định của NIDTICO và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Phí sử dụng dịch vụ.

Biểu phí sư dụng dịch vụ (bao gồm mức phí, phương thức thu phí, thời điểm thu phí) trên cnsv.vn và các dịch vụ có liên quan đến bên thực hiện thứ ba sẽ do NIDTICO quy định theo từng thời kỳ, khi có sự thay đổi về Biểu phí dịch vụ, NIDTICO sẽ thông báo cho Thành viên qua trang điện tử cnsv.vn của NIDTICO hay hình thức thực hiện thích hợp khác theo quyết định của NIDTICO. Biểu phí sẽ có giá trị ràng buộc giữa hai bên nếu Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ của cnsv.vn sau khi biểu phí thay đổi có hiệu lực.

Điều 15: Sửa đổi nội dung điều khoản

1.  NIDTICO được phép sửa đổi, bổ sung nội dung Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website cnsv.vn của NIDTICO, nếu đồng ý các sửa đổi này, Thành viên sẽ đăng nhập dịch vụ, nếu không đồng ý Thành viên có quyền bỏ qua và không tiếp tục đăng nhập và việc bỏ qua đó tương đương với yêu cầu chấm dứt thực hiện thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Thành viên.

2.  NIDTICO sẽ chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của Thành viên sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Thành viên. Trong thời gian đó Thành viên vẫn sử  dụng dịch vụ phải tuân theo những nội dung sửa đổi như thông báo của NIDTICO trên website cnsv.vn.

3.  Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm có hiệu lực của điều khoản được sửa đổi như chấp nhận thông báo của NIDTICO trên website cnsv.vn

Điều 16: Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Luật điều chỉnh:

Các điều kiện và điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ trong bản điều kiện và điều khoản sử dụng này thì việc giải thích từ ngữ theo ý chí của NIDTICO sẽ được ưu áp dụng.

2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

2.1.   Khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại,  Thành viên phải:

-   Gửi yêu cầu kịp thời theo quy định tại khoản 4, điều 9 bản Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này.

-   Nội dung khiếu nại phải nằm trong quy định, thỏa thuận giữa các bên.

-   Phải chứng minh được việc vi phạm của bên bị khiếu nại.

NIDTICO có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, yêu cầu và xác định nguyên nhân, bên có liên quan và đưa ra hướng giải quyết.

2.2.  Nếu tranh chấp, khiếu nại liên quan giữa các Thành viên, NIDTICO có vai trò làm trung gian xử lý theo hướng ưu tiên giải quyết bằng pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên,  việc giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các điều khoản do chính các Thành viên đã công bố, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc, NIDTICO sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến đến tranh chấp nếu được một hoặc các bên yêu cầu.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa các bên, thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho cnsv.vn.

2.3.  Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện các điều khoản điều kiện sử dụng giữa các Thành viên và NIDTICO, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyên tại tỉnh Bạc Liêu để giải quyết.

Điều 17: Bất khả kháng

1.  Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát bao gồm, nhưng không giới hạn: chiến tranh,  các cuộc nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, các cuộc đình công, bãi  công,các  đạo  luật  hay  quy  chế  của  Chính  phủ  thay  đổi,  cháy ,  nổ  hay  các  tai  nạn  không  thể tránh  được  khác,  lũ  lụt,  bão,  động  đất  hay  các  hiện  tượng  tự  nhiên  không  bình  thường khác và  ảnh  hưởng  trực  tiếp  đến  việc  thực  hiện  toàn  bộ  hoặc  một  phần  nghĩa vụ  của  Điều khoản điều kiện sử dụng dịch vụ này.

2.  Các bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều này.

Điều 19: Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành

1.  Các điều kiện và các điều khoản sử dụng  này có hiệu lực kể từ ngày ký vào Phiếu đăng ký Thành viên cho đến khi có sự kiện pháp lý làm chấm dứt việc đăng ký của khách hàng.

2.  Khách hàng xác nhận, đã đọc hiểu rõ và đồng ý các điều khoản điều kiện sử dụng cnsv.vn. Cam kết thực hiện đúng các điều khoản điều kiện này cũng như các thực hiện các thỏa thuận có liên quan khác với NIDTICO.

 

                                                  CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ CỬU LONG

                                                                GIÁM ĐỐC                             

 

                                                                                     PHÙNG THỊ NGỌC LOAN