Hợp đồng sử dụng dịch vụ SGD TMĐT Chợ nông sản Việt

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CN&ĐT

CỬU LONG

——————
Số: ………/………/HĐTMĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Bạc Liêu, ngày ... tháng ... năm ...


HỢP ĐỒNG

SỬ DỤNG DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHỢ NÔNG SẢN VIỆT – WWW.CNSV.VN

 

-  Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP, ngày 16/5/2013 Về thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-  Căn cứ nhu cầu và khả năng hợp tác của hai bên.

Hôm nay, ngày  ……/ ……./ ………., tại ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (gọi tắt là Thành viên): ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản (VNĐ): ………………………………………………………………………………………………..

Mở tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

(Thành viên  bao gồm chính Thành viên, người Thành viên ủy quyền theo thông tin chi tiết khi đăng ký Thành viên).

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ CỬU LONG (gọi tắt là NIDTICO).

Địa chỉ: 447, Quốc lộ 1A, ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900643132

Số điện thoại: 0291 3 752 852

Tài khoản (VNĐ): 0891000647535, mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bạc Liêu

Người đại diện: Bà PHÙNG THỊ NGỌC LOAN -  Chức vụ: Giám đốc.

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng với các nội dung, điều khỏan, điều kiện như sau:

Điều 1. Nội dung Hợp đồng.

            1.  Thành viên được đăng thông tin để mua bán sản phẩm, hàng hóa theo danh mục hàng hóa và thuê dịch vụ của Thành viên khác trên cnsv.vn.

            2.  Thành viên sử dụng dịch vụ của cnsv.vn để xác nhận bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người có nhu cầu mua, thuê dịch vụ hoặc mua hàng hóa của Thành viên khác.

            3.  Người bán được bảo vệ quyền lợi người bán khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua cnsv.vn.

            4.  Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên cnsv.vn.

5.  Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm bán hàng/ cung cấp hàng hóa đúng với mô tả trên Sàn giao dịch và chịu hoàn toàn trách nhiệm với các sản phẩm kinh doanh vi phạm quy định hiện hành của pháp luật.

6.  Bên sử dụng dịch vụ cam kết đồng ý và tuân thủ mọi Chính sách, quy định đối với Thành viên.

Điều 2. Nội dung quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi bên và các điều khoản mà hai bên thỏa thuận nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được thể hiện tại Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Việt (cnsv.vn) đính kèm và được công bố trên website www.cnsv.vn.

Điều 3: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ……./……../………. và sau khi Bên sử dụng dịch vụ hoàn tất đăng ký Thành viên theo quy định trên website www.cnsv.vn.

Hợp đồng sẽ được chấm dứt khi:

     -  Thành viên không tiếp tục sử dụng dịch vụ của NIDTICO được thông báo bằng văn bản.

     -   Thành viên vi phạm các quy định của NIDTICO.

     -    Tài khoản Thành viên không hoạt động liên tục quá 06 tháng và tùy thuộc vào quyết định của NIDTICO.

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

 

 BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ   ĐẠI DIỆN CTY CP CN&ĐT CỬU LONG
 (Ký tên, đóng dấu nếu có)    (Ký tên, đóng dấu)